Algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTMAAT V.O.F. EN SPORMAAT TEAMSPORT.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport aangegane transacties.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de transactie waarvoor deze zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van derden is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Sportmaat biedt haar klanten de mogelijkheid sportkleding in de ruimste zin des woords te kopen in haar winkel. Dit wordt verder aangeduid als ‘particuliere verkoop’. Daarnaast biedt Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport haar clientèle de mogelijkheid sportkleding in de ruimste zin des woords via internet te bestellen. Dit zal verder worden aangeduid als ‘internetverkoop’.

Artikel 3 Particuliere verkoop

3.1 Sportmaat V.O.F. en Sportmaat Teamsport garanderen de kwaliteit van de door hen geleverde producten en staan in voor goede service. Door aankoop van sportkleding bij Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport wordt te kennen gegeven met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. De door Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport verleende garantie kent de navolgende uitwerking.


3.2 Mits nieuw en ongebruikt mogen goederen binnen 8 dagen na de aanschafdatum geruild worden. Voor de terug gebrachte goederen ontvangt de klant een tegoedbon. Deze ruilactie geldt niet voor afgeprijsde artikelen. Bedrukte artikelen met naam en/of club logo's kunnen niet geruild worden.

3.3 Mocht een aangekocht artikel binnen twee maanden na de aanschafdatum een gebrek vertonen, dan vindt volledige vergoeding van de aankoopprijs plaats. Indien de gebreken ontstaan na de periode van twee maanden dan wordt er overlegt met de des betreffende leverancier voor een eventuele vergoeding.3.4 De hiervoor genoemde garantie geldt niet indien kleding niet conform de verstrekte voorschriften is gewassen.

Artikel 4 Internetverkoop

4.1 Voor verkoop via internet gelden naast de voorwaarden voor de hiervoor beschreven particuliere verkoop de navolgende aanvullende voorwaarden.

4.2 Bestellingen dienen vooraf op een door Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport aangegeven wijze te worden betaald.

4.3 Verzending van de aangekochte artikelen zal plaatsvinden binnen drie dagen na ontvangst van de betaling.

4.4 Verzendkosten zijn voor rekening van koper. Ter indicatie gelden de volgende verzendkosten:
€ 2,50 voor verzending per enveloppe;
€ 6,50 voor verzending van pakketten tot 10 kg.;
voor verzending van pakketten boven 10 kg. dienen de verzendkosten bij Sportmaat V.OF. en/of Sportmaat Teamsport te worden opgevraagd.

4.5 Verzending zal plaatsvinden op een door Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport te bepalen wijze. Bij voorkeur zullen Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport gebruik maken van verzending via TNT Post.

4.6 Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie dan wel ruiling, dan komen de verzendkosten voor rekening van de koper.

Artikel 5 Algemeen

5.1 De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan zullen voor de betreffende transactie gelden.
Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport streeft ernaar de via internet aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en af te beelden. Mocht zich desalniettemin een fout voordoen op de website, dan is Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie.

5.2 Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook voortvloeiend uit de gesloten transacties. Dit geldt niet indien Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport opzettelijk heeft gehandeld of wanneer haar grove onzorgvuldigheid valt te verwijten.

5.3 Op alle transacties die met Sportmaat V.O.F. en/of Sportmaat Teamsport worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

5.4 Alle geschillen over de gesloten transacties zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.