Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright Sportmaat en auteurswet
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker van mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sportmaat(ook niet via een eigen netwerk).

Sportmaat kan er niet voor instaan dat de informatie op geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Sportmaat sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van , of met de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen.
Sportmaat is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van verkregen is.
Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen.

Email- DISCLAIMER Sportmaat
De informatie in e-mail berichten (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/ of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.


The information in e-mail messages (including any information contained in attachments hereto) is intended only for use of the addressee. This e-mail message contains confidential or privileged information. If you receive this e-mail message unintentionally, please notify the sender immediately and then delete this message. E-mail transmission is not guaranteed to be secured or error free. The sender is in no way liable for any errors or omissions in the content of this e-mail message, which may arise as a result of e-mail transmission.